RODO

Ustawa o rozporządzeniu Ochrony Danych Osobowych wprowadza zmiany, dzięki którym bella-donna.pl będzie świadczyć usługi na tak samo wysokim poziomie jak dotychczas.

Dzięki nowym regulacjom dane osobowe Klientów będą lepiej chronione, a każda osoba będzie miała zapewniony szereg praw, umożliwiających kontrolę nad przekazywanymi danymi osobowymi.

Regulamin Ochrony Danych Osobowych W Gabinecie Kosmetycznym Bella Donna

PRZEPISY OGÓLNE
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

a) Jednostka – Gabinet kosmetyczny, Salon piękności, SPA, Bella Donna, Kraków

b) dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,

c) zbiór danych osobowych – posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,

d) przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie
i usuwanie a zwłaszcza te, które wykonywane są w systemach informatycznych,

e) system informatyczny – zespół współdziałających ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych,

f) system tradycyjny – zespół procedur organizacyjnych, związanych z mechanizmem przetwarzania informacji (wyposażenie i środki trwałe) w celu przetwarzania danych osobowych na papierze,

g) zabezpieczanie danych w systemie informatycznym – wdrożenie i eksploatacja stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem,

h) usuwanie danych – zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą,

i) administrator danych osobowych – w świetle art. 3 i 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych rozumie się przez to Gabinet Kosmetyczny Bella Donna,

j) administrator bezpieczeństwa informacji – osoba wyznaczona przez Właściciela Gabinetu Kosmetycznego Bella Donna, jednostka nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych,

k) użytkownik systemu informatycznego – pracownik upoważniony przez Gabinet Kosmetyczny Bella Donna, jednostka wyznaczona do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym,

l) osoba nieuprawniona – osoba nie zatrudniona przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych a także osoba, której dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu we właściwych zbiorach danych,

m) obszar przetwarzania danych osobowych – budynki i pomieszczenia stanowiące obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe w systemie tradycyjnym i informatycznym.

Przetwarzanie Danych Osobowych

  1. Przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z działalnością administratora danych jest zgodne z prawem w sytuacji, gdy dane te zostały uzyskane od osoby której dotyczą
    i dopuszczalne wtedy, gdy jest to niezbędne dla realizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
  2. W sytuacji, gdy dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby której dotyczą, ich przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy przepis szczególny tak stanowi.
  3. Ocena niezbędności przetwarzania danych osobowych do wypełnienia usprawiedliwionych celów administratora danych powinna być dokonywana indywidualnie w każdej sytuacji.
  4. Przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane, jest dopuszczalne jeżeli nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą oraz następuje w celu realizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.